u591a

Ideographic Radical : 部 (R036)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)旦何
Total Strokes : 6
= UCS : U+591A (22810)
←denotational@usage : DJT-01938
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_130_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
怛何反。衆也,重也。〔𡖇:古。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c004b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)旦何切。衆也、重也、大有也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-731-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
衆也,重也,大也,⿰貝⿱夂小也,繁也,足也。 
HDIC-TSJ-775-0703HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(多事) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0455HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0293HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0517HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0270HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0435HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0289HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0325HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0313HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0265HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0388HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0022HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0490HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0196HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0091HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0324HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0709HNG:開成石經論語
HNG019-0687HNG:開成石經周易
HNG025-0173HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0692aHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG029-0692bHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0605HNG:通典卷一
HNG026-0959aHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG026-0959bHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0238HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0394HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0881HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0618HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0243HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0063HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0300HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0746HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0193HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0270HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0227HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0466HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0227HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0331HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0300HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0579HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0567HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0523HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0454HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0575HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0191HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0190HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0438HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0550HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0541HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0538HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0569HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0237HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0293HNG:初麗瑜5
HNG048-0030HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0135HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0292HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0262HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0406HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0399HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0404HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1928
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-23201汲古閣本説文解字
→ancient : 𡖇
→denotational : GT-07278
HNG010-0325HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
多 u591a-var-002
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 多言 多遜 多躁 多祚 多通 多能 多門 多事 多知 多多 多少 煩多 衆多
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend