u5916

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>夕卜
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R036)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)午會
Web-Yunzi (Guangyun) : /外/
Total Strokes : 5
= UCS : U+5916 (22806)
= Big5 : 0xA57E (42366)
←denotational@usage : DJT-01934
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_130_B22HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
呉會反。表也,疏也,遠也,乖也。〔𡖄:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c004b062HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)午會切。《説文》云:表也、遠也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-90-0407HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父) 
HDIC-TSJ-90-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖) 
HDIC-TSJ-91-0305HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外舅) 
HDIC-TSJ-91-0307HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外姑) 
HDIC-TSJ-92-0305HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父母) 
HDIC-TSJ-92-0405HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外甥) 
HDIC-TSJ-92-0506HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外孫) 
HDIC-TSJ-738-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
去。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0454HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0329HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0294HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG006-0269HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0436HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0028HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0387HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0963HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0023HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0489HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0195HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0043HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-0686HNG:開成石經周易
HNG029-0039HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0604HNG:通典卷一
HNG026-0534HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0395HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0882HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0619HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0241HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0062HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0043HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0747HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0192HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG079-0226HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0059HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0330HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0299HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0578HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0566HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0066HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0050HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0574HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0192HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0192HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0440HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0066HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0066HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0066HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0568HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0023HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0230HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0292HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0291HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0405HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0049HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Oracle-Bones : ZOB-1923
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-23113汲古閣本説文解字
→ancient : 𡖄
→denotational : GT-07274 CNS1-4640 GT-K00902
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 塞外 外傳 言外 觀物外篇 外親 外舎 外任 額外 刑部員外郎天章閣待制 外兵 外方 度外 外宅 河外 中外 意外 外戸 内外 外官 外職事官 外家 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on chise-backend