aj1-02204

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<士/𠀆>/<土/士>>
Daijiten Pages : 484
Hanyu Dazidian : 1 416 1
Ideographic Radical : 部 (R033)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)事几
Web-Yunzi (Guangyun) : /士/
Total Strokes : 3
= UCS : U+58EB (22763)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2204
= JIS X0208 : 0x3B4E (15182) <27-46>
= GB2312 : 0x4A3F (19007) <42-31>
= KS X1001 : 0x5E4D (24141) <62-45>
= CNS11643-1 : 0x4449 (17481) <36-41>
= JIS X0213-1 : 0x3B4E (15182) <27-46>
= Big5 : 0xA468 (42088)
= GT : 07135
= GT K : 0178
= GT PJ-1 : 0x3B4E (15182) <27-46>
= DAIKANWA : 5638
= DAIJITEN : 1903
= SHINJIGEN : 1524
←denotational@component : CDP-8BF1 A-IWDSU+571f
←denotational@usage : DJT-01903
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a023b011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)事几切。事也。《傳》曰:通古今辯不然謂之士、數始於一終於十。孔子曰推一合十為士。
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0453HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0040HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0514HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0432HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0287HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0041HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0043HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0960HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0021HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0488HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0193HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0322HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0707HNG:開成石經論語
HNG019-0684HNG:開成石經周易
HNG017-0318HNG:開成石經孝經
HNG025-0018HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0602HNG:通典卷一
HNG028-0393HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0876HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0615HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0299HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0744HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0190HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG060-0464HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0041HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0574HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0562HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG039-0049HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0571HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0022HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0435HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0065HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0063HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0063HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0566HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0022HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0290HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG049-0260HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0036HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0398HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0403HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0179
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-01302汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : CNS1-4449
HNG018-0707HNG:開成石經論語
HNG003-0453HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0040HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0514HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0432HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0287HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0041HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0043HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0960HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0021HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0488HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0193HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0322HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0260HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0036HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0398HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0684HNG:開成石經周易
HNG017-0318HNG:開成石經孝經
HNG025-0018HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0602HNG:通典卷一
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 健士 說士 狂士 命士 士英 學士院 翰林學士 士遜 士安 衞士 樞密直學士 勇士 士民 金吾衞士 士良 朝士 術士 義士 佳士 士彠 戰士 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend