u5750

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R032)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure : A-IWDSU+571fA-IWDSU+4ece
Sound@Fanqie : (反切)疾果 (反切)疾卧
Total Strokes : 7
= UCS : U+5750 (22352)
←ancient : 𡋲
←ancient*sources : 說文解字
←denotational@usage : DJT-01682
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_034_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
徐果反。守也,止也。〔𡊎(seal):古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a015a041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)疾果(反切)疾卧二切。《公羊傳》曰:食必坐二子於其側幸曰坐。《說文》𡋲。止也。
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0912aHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG003-0912bHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0320HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-1040aHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG005-1040bHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0263HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0425HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0281HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0322HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0306HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0260HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0376HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0479HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0187HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0040HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0703HNG:開成石經論語
HNG017-0052HNG:開成石經孝經
HNG029-0346HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0598HNG:通典卷一
HNG027-0235HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG030-0081HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0611HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0235HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0292HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1368aHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG056-1368bHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0493aHNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG077-0493bHNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0268HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0027HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0457HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0030HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG038-0520HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2098HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0021HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0053HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0540HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1148aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1148bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1124aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1124bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0018HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0028HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0227HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0286HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0255HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0882aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0882bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0817aHNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG073-0817bHNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0393HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-47223汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_034_B61Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→formed : 𭍻
→same : 𡋲
→denotational : GT-06192
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 坐贜 連坐 坐部伎 御坐 上坐
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on ruimoku-backend