aj1-03156

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<士/𠀆>/<土/士>>
Composition :
Daijiten Pages : 439 440 441
Hanyu Dazidian : 1 415 1
Ideographic Radical : 部 (R032)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)他戶 (反切)達戶
Web-Yunzi (Guangyun) : /土/
Total Strokes : 3
= UCS : U+571F (22303)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3156
= JIS X0208 : 0x455A (17754) <37-58>
= GB2312 : 0x4D41 (19777) <45-33>
= KS X1001 : 0x774F (30543) <87-47>
= CNS11643-1 : 0x4448 (17480) <36-40>
= JIS X0213-1 : 0x455A (17754) <37-58>
= Big5 : 0xA467 (42087)
= GT : 06123
= GT K : 0198
= GT PJ-1 : 0x455A (17754) <37-58>
= DAIKANWA : 4867
= DAIJITEN : 1654
= SHINJIGEN : 1337
←denotational@component : A-IWDSU+571f
←denotational@usage : DJT-01654
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_029_A53HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
土:達扈反。度也,居也,田也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a012a051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)他戶(反切)達戶二切。《說文》曰:地之吐生物者也、二象地之下地之中物出形也。《白虎通》曰:土主吐含萬物、土之爲言吐也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-299-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(圡土) 
HDIC-TSJ-459-0607HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(土陰薜子) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0445HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0324aHNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG002-0324bHNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0040HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0060HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0419HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0642aHNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG008-0642bHNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0316HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0303HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0263HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0036HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0953HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0200HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0476HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0313HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0695HNG:開成石經論語
HNG019-0681HNG:開成石經周易
HNG029-0341HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0586HNG:通典卷一
HNG026-0525HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0233HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0380HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0862HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0609HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0036HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0092HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0048HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0035HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0289HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0563HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0550HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0519HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2097HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0559HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0184HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0185HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0434HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0542HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-1147aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-1147bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1125aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1125bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0554HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0232HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0029HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0235HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0250HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0389HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0383HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0390HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-47010汲古閣本説文解字
→circled :
→compat :
→formed : u5721-var-002
→formed@component/connect-right : GT-K00199
→radical :
→subsumptive : J97-455A
HNG003-0445HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0324aHNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG002-0324bHNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0040HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0060HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0419HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0642aHNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG008-0642bHNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0303HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0036HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0953HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0200HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0476HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0313HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0250HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0389HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0383HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0681HNG:開成石經周易
HNG029-0341HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0586HNG:通典卷一
...
→denotational : GT-K00199
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 土丁 后土 風土 土田 土卒 糞土 土著 鄕土 土木 土壤 土地
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend