u56b4

Composition :
Hanyu Dazidian : 1 702 2
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Structure : 𠪚
Sound@Fanqie : (反切)魚杴
= UCS : U+56B4 (22196)
= Big5 : 0xC459 (50265)
←denotational@usage : DJT-01581
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_026_A62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚凡反。威也,敬也,尊也,壯也,儼也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a088b092HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚杴切。威也、畏也、敬也。
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0910HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0302HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0499HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0391HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0274HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0305HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0298HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0250HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0372HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0946HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0193HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0470HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0038HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-0642HNG:開成石經周易
HNG017-0307HNG:開成石經孝經
HNG024-0571HNG:通典卷一
HNG027-0216HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0357HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0826HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0578HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0227HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0286HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1367aHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG056-1367bHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0256HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0215HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0773aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0773bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0222HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0317HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0282HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0075HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0075HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0073HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0176HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0176HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0412HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0073HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0206HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0202HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0268HNG:初麗瑜5
HNG048-0213HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0279HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0240HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0382HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0377HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0385HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-04405汲古閣本説文解字
→ancient : 𡅔
→denotational : GT-05771
HNG010-0305HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
GB1-514F
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 嚴仲 華嚴 嚴恕 嚴明 嚴誅 威嚴 嚴整 嚴挺 嚴憚
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on ruimoku-backend