u559c →denotational


u559c

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿱・⿸>A-IWDSU+5341A-IWDSU+53e3
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 9
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)欣里
Web-Yunzi (Guangyun) : /喜/
Total Strokes : 12
= UCS : U+559C (21916)
←denotational : u559c
←denotational@usage : &BUCS+559C; DJT-01412
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_017_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
欣罜(里)反。樂也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b051b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)欣里切。樂也、悦也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-118-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:欣起反。上:樂也,欣也。字憘亦憙。許志反。去:好也,悦也。 
HDIC-TSJ-774-0802HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(不喜見) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0909aHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG003-0909bHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0301HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0267HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0491aHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG005-0491bHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0390HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0272HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0297HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0297HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0244HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0370HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0098HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0598HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0013HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0084HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0035HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0682HNG:開成石經論語
HNG019-0640HNG:開成石經周易
HNG029-0334HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0021HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG030-0832HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0581aHNG:後漢書光武帝紀
HNG031-0581bHNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0226HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0267aHNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG054-0267bHNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0288HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0710HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0014HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0240HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0475aHNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG079-0475bHNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0437HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0026HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0316HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG038-1070aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1070bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0411HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0172HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0180HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0415HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0501HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0500HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0524HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0212HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0217HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0263HNG:初麗瑜5
HNG048-0208HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0130HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0710aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0710bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0244HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0379HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0376HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0383HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1429 ZOB-1429
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-15802汲古閣本説文解字
→ancient : 𢐭
→denotational : GT-04885 AJ1-20091
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 喜懼 喜怒 喜戚 色喜 悅喜 喜悅 憂喜 喜色
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend