u5408

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿱・⿸>A-IWDSU+4ebaA-IWDSU+53e3
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure : A-IWDSU+4ebc
Sound@Fanqie : (反切)胡荅
Sound@Ja/On/Conventional : "gAHu"
Sound@Ja/On/Go : "goHu" "koHu"
Sound@Ja/On/Kan : "kAHu" "kAHu"
Web-Yunzi (Guangyun) : /合/
Total Strokes : 6
= UCS : U+5408 (21512)
←denotational@usage : DJT-01170
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_008_B42HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
胡荅反。配也,荅也,成也,口也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b047b012HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)胡荅切。同也。又古荅切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-61-0806HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:今納反。入。又胡荅反。同也,配也,荅也,對也,成也。借:古今反。入:匌也,會也。ー。 
HDIC-TSJ-416-0805HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(合歡) 
HDIC-TSJ-458-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(白合) 
HDIC-TSJ-774-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(合煞) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0419HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0296HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0269HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0484HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0402HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0262HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0302HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0286HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0015HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0361HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0937HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0448HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0301HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0657HNG:開成石經論語
HNG019-0610HNG:開成石經周易
HNG026-0507HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0225HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0354HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0830HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0585HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0217HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0281HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0721HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0032HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0207HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0432HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0305HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0029HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0538HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0523HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0504HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0410HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0534HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0177HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0045HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0503HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0521HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0513HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0527HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0020HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0272HNG:初麗瑜5
HNG048-0022HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0266HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0360HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0366HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0371HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1534
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-17110汲古閣本説文解字
→denotational : GT-04163
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 合從 九合 六合酋長 允合 適合 幷合 圍合 六合 迎合 補合 合德 合戰 合浦 和合 合祭 合食
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend