aj1-01348

Abstract Glyph (IWDS-1) : CDP-8974A-IWDSU+53e3
Composition :
Daijiten Pages : 334
Hanyu Dazidian : 1 567 7
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : CDP-8974
Sound@Fanqie : (反切)口我
Web-Yunzi (Guangyun) : /可/
Total Strokes : 5
= UCS : U+53EF (21487)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1348
= JIS X0208 : 0x3244 (12868) <18-36>
= GB2312 : 0x3F49 (16201) <31-41>
= KS X1001 : 0x4A26 (18982) <42-06>
= CNS11643-1 : 0x462B (17963) <38-11>
= JIS X0213-1 : 0x3244 (12868) <18-36>
= Big5 : 0xA569 (42345)
= GT : 04103
= GT K : 0897
= GT PJ-1 : 0x3244 (12868) <18-36>
= DAIKANWA : 3245
= DAIJITEN : 1154
= SHINJIGEN : 0936
←denotational@usage : DJT-01154
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_024_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
口我反。所也,上也,肯也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a088a021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)口我切。肯也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-121-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
枯我反。 
HDIC-TSJ-417-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又可歳) 
HDIC-TSJ-731-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
猶所也,止也,肯。 
HDIC-TSJ-756-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(可〻) 
HDIC-TSJ-771-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(可吹) 
HDIC-TSJ-771-0607HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又可咲) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0416HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0297HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0273HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0489HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0235HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0399HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0260HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0298HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0284HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0238HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0358HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0934HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0189HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0446HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0010HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0006HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0299HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0646HNG:開成石經論語
HNG019-0634HNG:開成石經周易
HNG017-0306HNG:開成石經孝經
HNG029-0333HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0570HNG:通典卷一
HNG026-0505HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0227HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0360HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0851HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0587HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0213HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0055HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0026HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0713HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0011HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0250HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0449HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0217HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0304HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0269HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0536HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0520HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0496HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0427HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0532HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0178HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0173HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0409HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0518HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0512HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0514HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0525HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0202HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0204HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0264HNG:初麗瑜5
HNG048-0216HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0126HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0264HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0242HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0357HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0364HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0369HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1419
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-15606汲古閣本説文解字
→subsumptive : CNS1-462B
HNG003-0416HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0297HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0273HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0489HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0235HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0399HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0260HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0284HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0358HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0934HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0189HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0446HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0010HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0006HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0299HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0126HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0264HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0242HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0357HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0364HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 可否 天可汗 可汗 不可 寧可
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend