aj1-01913

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+5341A-IWDSU+53e3
Composition :
Daijiten Pages : 330 331
Hanyu Dazidian : 1 568 3
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)公戸
Web-Yunzi (Guangyun) : /古/
Total Strokes : 5
= UCS : U+53E4 (21476)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1913
= JIS X0208 : 0x3845 (14405) <24-37>
= GB2312 : 0x3945 (14661) <25-37>
= KS X1001 : 0x4D2F (19759) <45-15>
= CNS11643-1 : 0x462C (17964) <38-12>
= JIS X0213-1 : 0x3845 (14405) <24-37>
= Big5 : 0xA56A (42346)
= GT : 04114
= GT K : 0925
= GT PJ-1 : 0x3845 (14405) <24-37>
= DAIKANWA : 3233
= DAIJITEN : 1142
= SHINJIGEN : 0938
←denotational@component : A-IWDSU+53e4
←denotational@usage : DJT-01142
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_177_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
故戸反。故也,始也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c074a071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)公戸切。古久之言也、伏羲爲上古、文王爲中古、孔子爲後古、古始也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-119-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
姑戸反。上:故也,始也,天地也,久也,常也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG001-0029HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG013-0023HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0083HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0673HNG:開成石經論語
HNG019-0628HNG:開成石經周易
HNG017-0047HNG:開成石經孝經
HNG024-0579HNG:通典卷一
HNG030-0825HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0589HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0718HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0032HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0027HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0534HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0519HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0530HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0523HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG073-0363HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Oracle-Bones : ZOB-0365 ZOB-0405
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-06906汲古閣本説文解字
→ancient : 𠖠 MJ031083
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-06907汲古閣本説文解字
→formed : MJ031083
→subsumptive : CNS1-462C u53e4-var-002
HNG001-0029HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG013-0023HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0083HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG073-0363HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0628HNG:開成石經周易
HNG017-0047HNG:開成石經孝經
HNG024-0579HNG:通典卷一
HNG030-0825HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0589HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-0718HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0032HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0027HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0534HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0519HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0530HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG037-0523HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 古文眞寶 古史 慍古 足利古本 古文尙書 古韻 古舊 古來 古義 古注 古語 古訓 古渭 古謂 前古 好古 太古 千古 蘊古 古制 古字 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend