A-IWDSU+53e3 →denotational


aj1-01969

Abstract Glyph (IWDS-1) : <口/CDP-89CC>
Composition :
Daijiten Pages : 328 329
Hanyu Dazidian : 1 566 14
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)苦苟
Web-Yunzi (Guangyun) : /口/
Total Strokes : 3
= UCS : U+53E3 (21475)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1969
= JIS X0208 : 0x387D (14461) <24-93>
= GB2312 : 0x3F5A (16218) <31-58>
= KS X1001 : 0x4F22 (20258) <47-02>
= CNS11643-1 : 0x4447 (17479) <36-39>
= JIS X0213-1 : 0x387D (14461) <24-93>
= Big5 : 0xA466 (42086)
= GT : 04093
= GT K : 0171
= GT PJ-1 : 0x387D (14461) <24-93>
= DAIKANWA : 3227
= DAIJITEN : 1141
= SHINJIGEN : 0935
←denotational : A-IWDSU+53e3
←denotational@usage : DJT-01141
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_008_A52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
苦後反。脾門也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a048a081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)苦苟切。《說文》云:人所以言食也。象形。《書》云:惟口出好興戎。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-108-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
苦厚反。上:所以食也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0414HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0030HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0272HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0496HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0233HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0385HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0014HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0020HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0020HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0031HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0082HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0445HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0167HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0671HNG:開成石經論語
HNG019-0655HNG:開成石經周易
HNG017-0310HNG:開成石經孝經
HNG029-0028HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0556HNG:通典卷一
HNG026-0506HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0359HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0817HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0054HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0029HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0697HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0167HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0254HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0204HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0041HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0267HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0056HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG038-0481HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0409HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0056HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0500HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0519HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0520HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0056HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0203HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
→HNG@MISC :
HNG009-0016HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG072-0028HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0026HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0315
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-03701汲古閣本説文解字
→ancient : 𠙵
→compat :
→radical :
→subsumptive : CNS1-4447
HNG003-0414HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0030HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0272HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0496HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0233HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0385HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0014HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0020HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0031HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0082HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0445HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0167HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG009-0016HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG072-0028HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-0655HNG:開成石經周易
HNG017-0310HNG:開成石經孝經
HNG029-0028HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0556HNG:通典卷一
HNG026-0506HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0359HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 虎口 口聖 口才 口辭 口給 口體 丁口 口辯 辯口 戸口 口分 衆口 河口 井陘口 海口 口部
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend