aj1-03746

Composition :
Daijiten Pages : 318
Hanyu Dazidian : 1 390 1
Ideographic Radical : 部 (R029)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)有救
Sound@Ja/On/Go : "u"
Sound@Ja/On/Kan : "Iu"
Web-Yunzi (Guangyun) : /又/
Total Strokes : 2
= UCS : U+53C8 (21448)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3746
= JIS X0208 : 0x4B74 (19316) <43-84>
= GB2312 : 0x5356 (21334) <51-54>
= KS X1001 : 0x6951 (26961) <73-49>
= CNS11643-1 : 0x4434 (17460) <36-20>
= JIS X0213-1 : 0x4B74 (19316) <43-84>
= Big5 : 0xA453 (42067)
= GT : 03944
= GT K : 0063
= GT PJ-1 : 0x4B74 (19316) <43-84>
= DAIKANWA : 3115
= DAIJITEN : 1108
= SHINJIGEN : 0897
←denotational@component : u53c8
←denotational@usage : DJT-01108
←interchangeable : GT-18146 GT-08975
←interchangeable$_1*sources : 經典釋文 大漢和辞典
←interchangeable$_2*sources : 説文通訓定聲 禮記注 經典釋文 大漢和辞典
←interchangeable*sources : 經典釋文 大漢和辞典
←same :
←same*sources : 說文解字注 大漢和辞典
←vulgar :
→Bopomofo :
→Bopomofo*sources : 大漢和辞典
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_051_A51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
有救反。復也,手也。祐音。手也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a065a041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)有救切。《說文》云:手也。象形。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-22-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(謂天宆隆又曰乹台) 
HDIC-TSJ-22-0603HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-92-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又姉妹) 
HDIC-TSJ-417-0708HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又求般) 
HDIC-TSJ-417-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又約豆) 
HDIC-TSJ-417-0806HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又白榶) 
HDIC-TSJ-418-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又隻桃) 
HDIC-TSJ-418-0104HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又房水) 
HDIC-TSJ-454-0603HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
((黄精)) 
HDIC-TSJ-454-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
((石龍芮)) 
HDIC-TSJ-486-0404HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又云天鷁) 
HDIC-TSJ-486-0408HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又云海𪈏) 
HDIC-TSJ-486-0602HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又云臈觜鳥) 
HDIC-TSJ-705-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
牛⿰貝舌魚載二反。去:俊也,數也,養也,天也,長息也,絶也,才兼百人曰又。才兼千人曰俊,才兼万人為傑。 
HDIC-TSJ-770-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又大平) 
HDIC-TSJ-771-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又可咲) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0410HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0290HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0265aHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG001-0265bHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0470HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0254HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0291HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0279HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0233HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0353HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0931HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0441HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0023HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0639HNG:開成石經論語
HNG019-0604HNG:開成石經周易
HNG017-0299HNG:開成石經孝經
HNG024-0552HNG:通典卷一
HNG026-0498HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0212HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0345HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0812HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0573HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0022HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0692HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG061-0196HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0299HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0263HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0531HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0516HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0478HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0407HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1069aHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG036-1069bHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0165HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0405HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0495HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0493HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0493HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1032aHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
HNG037-1032bHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0260HNG:初麗瑜5
HNG048-0205HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0260HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0232HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0352HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0358HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0837aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0837bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0909
→Oracle-Bones@zinbun : ZOB-0909
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-09004汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component : GT-67403 GT-K00064 CDP-89E1
→formed@component/connect-left : CDP-8C4E
→formed@component/connect-right : CDP-88D3
→formed@flipped-horizontally : 𠂇
→interchangeable : GT-08975
→radical :
→same : 𡯉
→subsumptive : JC3-45ED CNS1-4434
HNG003-0410HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0290HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0265aHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG001-0265bHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0470HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0254HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0279HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0353HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0931HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0441HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0023HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0260HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0232HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0352HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0358HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0604HNG:開成石經周易
HNG017-0299HNG:開成石經孝經
HNG024-0552HNG:通典卷一
HNG026-0498HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
...
→denotational : GT-K00064
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on chise-backend