u5316

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>亻A-IWDSU+4e03
Composition :
Hanyu Dazidian : 1 109 4
Ideographic Radical : 部 (R021)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : 𠤎
Sound@Fanqie : (反切)許罵
Web-Yunzi (Guangyun) : /化/
Total Strokes : 4
= UCS : U+5316 (21270)
= Big5 : 0xA4C6 (42182)
←denotational@usage : DJT-00938
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_163_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
呼覇反。呼瓜反。易也,生也,變也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c067a072HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)許罵切。易也、教行也、以變化成作𩲏。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-70-0103HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
胡卦反。去:進退之皃,易也,光暉也,度也,濟化導也,生也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0285HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0256HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0461HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0370HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0247HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0282HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0272HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0178HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0343HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0073HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0180HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0432HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0290HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-0577HNG:開成石經周易
HNG029-0310HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0538HNG:通典卷一
HNG027-0204HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0333HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0793HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0039HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0199HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0266HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0673HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0424HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0292HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0258HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0468HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0397HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0160HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0024HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0484HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0483HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0480HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0197HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0194HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0252HNG:初麗瑜5
HNG048-0195HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0121HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0018HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0224HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0342HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0348HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0359HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2342
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-27412汲古閣本説文解字
→denotational : DJT-00938 GT-03297
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 化工 淳化 乾化 光化 化及 弘化 更化 敎化 教化 變化 王化 聖化
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend