aj1-01347

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>力A-IWDSU+53e3
Composition :
Daijiten Pages : 252 253
Hanyu Dazidian : 1 366 1
Ideographic Radical : 部 (R019)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)古瑕
Web-Yunzi (Guangyun) : /加/
Total Strokes : 5
= UCS : U+52A0 (21152)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1347
= JIS X0208 : 0x3243 (12867) <18-35>
= GB2312 : 0x3C53 (15443) <28-51>
= KS X1001 : 0x4A25 (18981) <42-05>
= CNS11643-1 : 0x457B (17787) <37-91>
= JIS X0213-1 : 0x3243 (12867) <18-35>
= Big5 : 0xA55B (42331)
= GT : 02945
= GT K : 0896
= GT PJ-1 : 0x3243 (12867) <18-35>
= DAIKANWA : 2297
= DAIJITEN : 858
= SHINJIGEN : 0703
←denotational@usage : DJT-00858
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_078_B12HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
柯瑕反。益也,上陵也,踰也,高也,戴在多也,重也,廣也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a074b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)古瑕切。也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-118-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
柯班(瑕)反。平:重也,益也,尚也,陵也,多也,在也,裁也,湯也。 
HDIC-TSJ-204-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:柯瑕反。平:益也,淩(陵)也,重也。借:昔加反。平。 
HDIC-TSJ-774-0107HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(加諸) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG001-0023HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0031HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0360HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0243HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0017HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0014HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0025HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0068HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0177HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG071-0285HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0608HNG:開成石經論語
HNG019-0570HNG:開成石經周易
HNG017-0295HNG:開成石經孝經
HNG025-0150HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0303HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0534HNG:通典卷一
HNG028-0329HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0783HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0668HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0231HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0194HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0419HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0190HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0285HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0021HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0041HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0040HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0465HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0394HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0040HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0154HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0014HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0392HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0481HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0478HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0475HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0041HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0194HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0191HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0013HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0253HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0215HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0342HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0351HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-48020汲古閣本説文解字
→subsumptive : CNS1-457B
HNG001-0023HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0031HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0360HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0243HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0014HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0025HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0068HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0177HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG071-0285HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0013HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0253HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0215HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0342HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0570HNG:開成石經周易
HNG017-0295HNG:開成石經孝經
HNG025-0150HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0303HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0534HNG:通典卷一
HNG028-0329HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0783HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 加一倍法 加賜
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend