aj1-02199

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>朿刂
Daijiten Pages : 234
Hanyu Dazidian : 1 333 2
Ideographic Radical : 部 (R018)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)七亦 (反切)且利
Web-Yunzi (Guangyun) : /刺/
Total Strokes : 8
= UCS : U+523A (21050)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2199
= JIS X0208 : 0x3B49 (15177) <27-41>
= GB2312 : 0x344C (13388) <20-44>
= KS X1001 : 0x6D29 (27945) <77-09>
= CNS11643-1 : 0x4C2E (19502) <44-14>
= JIS X0213-1 : 0x3B49 (15177) <27-41>
= Big5 : 0xA8EB (43243)
= GT : 02543
= GT K : 3723
= GT PJ-1 : 0x3B49 (15177) <27-41>
= DAIKANWA : 1969
= DAIJITEN : 782
= SHINJIGEN : 0629
←denotational@usage : DJT-00782
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_045_A22HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
刺:同上。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b059a062HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)且利切。也。(反切)七亦切。針刺也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-668-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(刺刾) 
HDIC-TSJ-671-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
此致反。去:針刺也。又力達反。耶也。今作刾。戻也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0394HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0020HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG006-0215HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG078-0154HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0014HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG024-0528HNG:通典卷一
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0054HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0157HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
→HNG@MISC :
HNG022-0016HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0330HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-14225汲古閣本説文解字
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 刺客 撃刺 芒刺 刺殺 刺史 司刺職
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend