u5206 →denotational


u5206

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+4e38u5200
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R018)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : u513fu5200
Sound@Fanqie : (反切)扶問 (反切)甫墳
Web-Yunzi (Guangyun) : /分/
Total Strokes : 4
= UCS : U+5206 (20998)
←denotational : u5206
←denotational@usage : DJT-00734
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_175_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫墳反。隔也,羊(半)也,施也,遍也,別也,賦也,与也,限也,軄也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c073b033HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)甫墳切。也、也、也、也、也、也、也。(反切)扶問切。也、意深也。刈禾分齊也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-726-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(分分β) 
HDIC-TSJ-774-0209HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(不分) 
HDIC-TSJ-774-0407HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(分頭) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0386HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0272HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0246HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0029HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0212HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0352HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0235HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0272HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0261HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0213HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0330HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0058HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0170HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0412HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0150HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0071HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0276aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG071-0276bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0601HNG:開成石經論語
HNG019-0565HNG:開成石經周易
HNG017-0027HNG:開成石經孝經
HNG025-0136HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0293HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0520HNG:通典卷一
HNG026-0481HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0195HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0320HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0771HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0539HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0184HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0037HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0014HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0052HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0153HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0017HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0183HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0422HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0273HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0246HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0453HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2087HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0144HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0387HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0468HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0473HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0465HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0186HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0180HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0243HNG:初麗瑜5
HNG048-0013HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0117HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0245HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0211HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0320HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0329HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0341HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0282
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-03303汲古閣本説文解字
→formed@component : u5206-itaiji-002
→denotational : GT-02421 GT-K00861 GT-K00810
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 分屬 分理 分割 魯分 處分語 分隷 分行 處分 分散 夜分 口分 中分 分部 三分 分明 安分
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend