u5200 →denotational


aj1-03163

Abstract Glyph (IWDS-1) : <刀/𠂊>
Composition :
Daijiten Pages : 217
Hanyu Dazidian : 1 319 12
Ideographic Radical : 部 (R018)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)都高
Web-Yunzi (Guangyun) : /刀/
Total Strokes : 2
= UCS : U+5200 (20992)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3163
= JIS X0208 : 0x4561 (17761) <37-65>
= GB2312 : 0x3536 (13622) <21-22>
= KS X1001 : 0x536F (21359) <51-79>
= CNS11643-1 : 0x442E (17454) <36-14>
= JIS X0213-1 : 0x4561 (17761) <37-65>
= Big5 : 0xA44D (42061)
= GT : 02404
= GT K : 0053
= GT PJ-1 : 0x4561 (17761) <37-65>
= DAIKANWA : 1845
= DAIJITEN : 729
= SHINJIGEN : 0588
←denotational : u5200
←denotational@usage : DJT-00729
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_042_B51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
都亮反。兵也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b058b051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)都高切。兵也、所以割也。亦名錢以其利於人也。亦名布分布人間也。又丁幺切。《莊子》云:刀刀乎。亦姓。俗作
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-629-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:都高反。平:兵也,小舩曰刀。借:都堯反。平:人姓,後也。 
HDIC-TSJ-780-0806HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木刀) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0385HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0452HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0210HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0234HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0328HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0042HNG:開成石經論語
HNG025-0143HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG026-0478HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-0038HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG038-0455HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0381HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0016HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0467HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0477HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0472HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG009-0010HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0014HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
→Oracle-Bones : ZOB-1349
→Small-Seal : MJ031235
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-14010汲古閣本説文解字
→ancient : u5200-itaiji-002
→compat :
→formed : MJ031235
→formed@component : CDP-8B6C MJ031236
→formed@component/connect-below : GT-K00089 GT-K00091
→formed@component/connect-left :
→formed@flipped-horizontally : CDP-89CA
→radical :
→vulgar :
→vulgar$_1*sources : yupian@hdic-syp
→subsumptive : CNS1-442E
HNG003-0385HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0452HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0210HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0234HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0328HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG009-0010HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0014HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG025-0143HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG026-0478HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-0038HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG068-0016HNG:守屋本藥師功徳經
HNG038-0455HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0381HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG041-0467HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG043-0472HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 錐刀 鋒刀 白刀 卯金刀 契刀 錯刀 刀劍
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend