A-IWDSU+5c80 →denotational


aj1-02394

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u5c6e
Composition :
Daijiten Pages : 214 215
Hanyu Dazidian : 1 307 8
Ideographic Radical : 部 (R017)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)尺述
Web-Yunzi (Guangyun) : /出/
Total Strokes : 5
= UCS : U+51FA (20986)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2394
= JIS X0208 : 0x3D50 (15696) <29-48>
= GB2312 : 0x3376 (13174) <19-86>
= KS X1001 : 0x7573 (30067) <85-83>
= CNS11643-1 : 0x4578 (17784) <37-88>
= JIS X0213-1 : 0x3D50 (15696) <29-48>
= Big5 : 0xA558 (42328)
= GT : 02366
= GT K : 0954
= GT PJ-1 : 0x3D50 (15696) <29-48>
= DAIKANWA : 1811
= DAIJITEN : 723
= SHINJIGEN : 0581
←denotational : A-IWDSU+5c80
←denotational@usage : DJT-00723
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_166_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
尺述反。去也,見也,作也,進也,遠也,尺也。[_]季反。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c068b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)尺述切。去也、見也、進也、遠也。又尺季切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-24-0608HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日出) 
HDIC-TSJ-728-0501HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
入:生也,去也,見也,進也,姉妹子曰出。又尺[_]反。去:遠也。去又上:違也,行也,往也,猶除也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0384HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0264HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0019HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0445HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0209HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0351HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0233HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0268HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0260HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0212HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0327HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0912HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0163HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0411HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0275HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0596HNG:開成石經論語
HNG019-0544HNG:開成石經周易
HNG025-0008HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0291HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0518HNG:通典卷一
HNG026-0470HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0194HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0308HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0770HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0532HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0183HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0256HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0651HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0213HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0181HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0408HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0182HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0272HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0245HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0505HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0489HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1065aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1065bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0379HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0502HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0142HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0009HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0382HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0465HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0465aHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG042-0465bHNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0463aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-0463bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0498HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0179HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0175HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0239HNG:初麗瑜5
HNG048-0177HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0705aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0705bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0204HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0319HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0328HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0340HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1775
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-20205汲古閣本説文解字
→formed :
→vulgar :
→subsumptive : CNS1-4578
HNG003-0384HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0264HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0019HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0445HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0209HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0351HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0233HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0260HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0327HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0912HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0163HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0411HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0275HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0705aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0705bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0204HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0319HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0328HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0544HNG:開成石經周易
HNG025-0008HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 出戰 出亡 出行 出走 前出塞 賜出 出息 免役出錢 出賣 四出 出帝 輕出 出奔 出奔 出納 出沐 出擊 出逐 出入 出遊 出處 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend