u51a5

Abstract Glyph (IWDS-1) : ⿳冖u65e5<⿱・⿸>亠A-IWDSU+4e38
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R014)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure : u65e5A-IWDSU+4ea2
Ideographic Structure@Apparent :
Sound@Fanqie : (反切)莫庭 (反切)莫定
Web-Yunzi (Guangyun) : /冥/
Total Strokes : 10
= UCS : U+51A5 (20901)
←denotational@usage : DJT-00651
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_130_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫庭反。昧也,夜。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c004b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫庭(反切)莫定二切。窈也、夜也、草深也。《爾雅》曰:冥幼也。郭璞曰:幼稚者冥昧也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-665-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
在宀部。 
HDIC-TSJ-750-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(冥〻) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0019HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0238HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0023HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0208HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0350HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG014-1482aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1482bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0019HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG019-0539HNG:開成石經周易
HNG030-0032HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0645HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0019HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0017HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
→Oracle-Bones : ZOB-1902
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-22900汲古閣本説文解字
→denotational : GT-02095
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 晦冥
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on chise-backend