A-IWDSU+5171 →denotational


u5171

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u5effA-IWDSU+4e38
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R012)
Ideographic Structure : GT-K00264
Ideographic Structure@Apparent : u5effu513f
Sound@Fanqie : (反切)巨用
Web-Yunzi (Guangyun) : /共/
= UCS : U+5171 (20849)
←denotational : A-IWDSU+5171
←denotational@component : A-IWDSU+827d
←denotational@usage : DJT-00599
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_164_A41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
渠用反。背(皆)也,同也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c067b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)巨用切。也、也、也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-422-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:渠用反。去:□(同)也,皆也。借:居凶反。平:具也。 
HDIC-TSJ-611-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
居勇反。山名,皆也,同也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0379HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0018HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0438HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0009HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0347HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0230HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0265HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0256HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0208HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0324HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0910HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0160HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0406HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0146HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0271HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0586HNG:開成石經論語
HNG029-0284HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0026HNG:通典卷一
HNG026-0023HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0298HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0758HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0525HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0180HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0032HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0011HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0641HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0009HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0013HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0016HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0241HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0500HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0028HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0450HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0377HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0497HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0138HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0156HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-0462HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0463HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0456HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0492HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0173HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0233HNG:初麗瑜5
HNG048-0174HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0009HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0241HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0202HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0313HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0323HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0336HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-08210汲古閣本説文解字
→ancient : 𦱠
→formed@component/connect-above : GT-K02522
→denotational : J97-3626 u5171-var-001 GT-K02522
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 共主 共城 共承
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend