aj1-01897

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿱・⿸>一一A-IWDSU+4e38
Daijiten Pages : 161
Hanyu Dazidian : 1 264 6
Ideographic Radical : 部 (R010)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : 𠄞
Sound@Fanqie : (反切)五袁
Sound@Ja/Kun : "moto"
Sound@Ja/Kun/Name : "hazime"
Sound@Ja/On/Go : "gWan"
Sound@Ja/On/Kan : "gen"
Web-Yunzi (Guangyun) : /元/
Total Strokes : 4
= UCS : U+5143 (20803)
= MJ : 007213
= ADOBE JAPAN1-0 : 1897
= JIS X0208 : 0x3835 (14389) <24-21>
= GB2312 : 0x542A (21546) <52-10>
= KS X1001 : 0x6A2A (27178) <74-10>
= CNS11643-1 : 0x4477 (17527) <36-87>
= JIS X0213-1 : 0x3835 (14389) <24-21>
= Big5 : 0xA4B8 (42168)
= KOSEKI : 0x3C82 (15490)
= GT : 01735
= GT K : 0422
= GT PJ-1 : 0x3835 (14389) <24-21>
= DAIKANWA : 1340
= DAIJITEN : 560
= SHINJIGEN : 0448
←denotational@component : A-IWDSU+516d A-IWDSU+4e93
←denotational@usage : DJT-00560
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_016_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚園反。大也,始也,首也,長也。〔元(seal):古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a005b053HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)五袁切。《說文》曰:元始也。《易》曰:元者善之長也。《春秋傳》曰:狄人歸其元元首也。《韓詩》曰:元長也。《公羊傳》曰:元年春者何君之始年也。何休云:變一言元元者氣也。《左氏傳注》曰:凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也。《漢書》曰:勸元元。師古曰:元元善意。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-726-0404HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
善也,始也。 
→HNG@CN/printed :
HNG019-0514HNG:開成石經周易
HNG024-0495HNG:通典卷一
HNG028-0012HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0746HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0518HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0634HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0014HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0028HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0025HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0027HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0027HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Oracle-Bones : ZOB-0019
→Small-Seal :
SW-JIGUGE5-00201汲古閣本説文解字
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00201汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_016_A61Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→subsumptive : MJ007213
HNG019-0514HNG:開成石經周易
HNG024-0495HNG:通典卷一
HNG028-0012HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0746HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0518HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-0634HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0014HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0028HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0025HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0027HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG037-0027HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 元英 阮元 元享 元亨 元宵 元祐 元符 元祐 元豐 元勛 寶元 元昊 狀元 元天大聖后 元侃 継元 鄕貢開元禮 繼元 大元帥 元瓘 元魏 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend