u4f9b

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>亻<⿱・⿸>u5effA-IWDSU+4e38
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R009)
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)居庸
Web-Yunzi (Guangyun) : /供/
= UCS : U+4F9B (20379)
←denotational@usage : DJT-00299
←formed :
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_052_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
居庸反。授也,設也,給也,奉也,進也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a025a084HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)居庸切。祭也、設也、具也。又居用切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-77-0102HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正音:九從反。平:授也,給也,奉也,進也。借音:居用反。去:養施食具食也,飾饍也,設也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0357HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0250HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0229HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0426HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0315HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0215HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0252HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0243HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0183HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0308HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0384HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0137HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0260HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG029-0266HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0466HNG:通典卷一
HNG026-0433HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0181HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0007HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0718HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0239HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0591HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0141HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0012HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0171HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0007HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0175HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0253HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0227HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0413HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0340HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0146HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0371HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0418HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0426HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0414HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0006HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0211HNG:初麗瑜5
HNG048-0157HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0112HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG049-0190HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0297HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0306HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0319HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-26727汲古閣本説文解字
→denotational : GT-00723
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 供振 供饋 上供 供貢 供御 供張 供奉 供養 供給
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend