u4f86

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R009)
Ideographic Strokes : 6
Sound@Fanqie : (反切)力載 (反切)力該
Sound@Ja/On/Go : "rai" "riki"
Sound@Ja/On/Kan : "rai" "ryoku"
Web-Yunzi (Guangyun) : /來/
Total Strokes : 8
= UCS : U+4F86 (20358)
←denotational@component : u4f86
←denotational@usage : DJT-00282 DJT-00282
←formed : 𣮉
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-4_075_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
力該反。至也,反也,歸也,還也,轉也,勤也,屈也,舒伸也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b041b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)力該切。來麰瑞麥也、行來也、也。(反切)力載切。也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-728-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(来來) 
HDIC-TSJ-759-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(勞來) 
HDIC-TSJ-776-0203HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(往來) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0356HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0242HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0228HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0407HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0192HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0330HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0213HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0245HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0242HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0195HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0285HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0888HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0137HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0382HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0136HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0065aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG070-0065bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0258HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0532HNG:開成石經論語
HNG019-0501HNG:開成石經周易
HNG017-0283HNG:開成石經孝經
HNG025-0109HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0261HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0483HNG:通典卷一
HNG026-0453HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0473aHNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG027-0473bHNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0262HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0732HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0504HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0163HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0020HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0579aHNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG055-0579bHNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0597HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0140HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0201HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0167HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0767aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0767bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0008HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0250HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0226HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0476HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1048aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-1048bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1063aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1063bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0999aHNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG039-0999bHNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0472HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
...
→HNG@JP/printed :
HNG058-0120HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0448aHNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG062-0448bHNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0353HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-1182aHNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG041-1182bHNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0440HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0430HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0468HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0161HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0156HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0225HNG:初麗瑜5
HNG048-0146HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0111HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0229HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0179HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0296HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0305HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0833aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0833bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1633
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-17715汲古閣本説文解字
→vulgar :
→denotational : GT-00801
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 已來 來世 來聘 古來 儻來 來附 胡來 來會 來春 爾來 來和天尊 來貢 來秋 來降 將來 勞來 來獻 往來 以來 來往 未來 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend