dkw-00358 →denotational


u4eca

Abstract Glyph (IWDS-1) : <今/𫝆>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R009)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : A-IWDSU+4ebc
Ideographic Structure@Apparent : A-IWDSU+4eba𪜊
Sound@Fanqie : (反切)居林
Web-Yunzi (Guangyun) : /今/
Total Strokes : 4
= UCS : U+4ECA (20170)
←denotational : dkw-00358
←denotational@usage : DJT-00175
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_008_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
居林反。即時也,急辞也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b047b023HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)居林切。是時也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-62-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
渠金反。平:是時也,茲也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0903aHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG003-0903bHNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0004HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0223HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0394HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0537aHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG006-0537bHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0332HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0199HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0258HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0230HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0189HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0313HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0142HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0365HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0124HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0243HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0529HNG:開成石經論語
HNG019-0503HNG:開成石經周易
HNG017-0016HNG:開成石經孝經
HNG025-0112HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0273HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0462HNG:通典卷一
HNG026-0451HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0178HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0935aHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG028-0935bHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0711HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-1190aHNG:後漢書光武帝紀
HNG031-1190bHNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0158HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0230HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1359aHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG056-1359bHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0128HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG060-0392HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0648aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0648bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0212HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0455HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0439HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0404HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0331HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0450HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0010HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0362HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0409HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0437HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0439HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0447HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0147HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0219HNG:初麗瑜5
HNG048-0156HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0004HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0214HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0176HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0280HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0292HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0832aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0832bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1536
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-17114汲古閣本説文解字
→denotational : GT-00467 𫝆
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 今人 今本 今韻 今上 今世 今嵗 今年 方今 今月 今王 今日 今時 今且 今書 今樂 古今
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend