aj1-02579

Composition :
Daijiten Pages : 75 76 77
Hanyu Dazidian : 1 101 10
Ideographic Radical : 部 (R009)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)而眞
Web-Yunzi (Guangyun) : /人/
Total Strokes : 2
= UCS : U+4EBA (20154)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2579
= JIS X0208 : 0x3F4D (16205) <31-45>
= GB2312 : 0x484B (18507) <40-43>
= KS X1001 : 0x6C51 (27729) <76-49>
= CNS11643-1 : 0x4429 (17449) <36-09>
= JIS X0213-1 : 0x3F4D (16205) <31-45>
= Big5 : 0xA448 (42056)
= GT : 00456
= GT K : 0048
= GT PJ-1 : 0x3F4D (16205) <31-45>
= DAIKANWA : 344
= DAIJITEN : 168
= SHINJIGEN : 0113
←denotational@component : A-IWDSU+4eba
←denotational@usage : DJT-00168
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_049_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
如真反。萬物靈也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a023b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)而眞切。《周書》云:惟人萬物之靈。孔安國曰:天地所生惟人爲貴。《易》曰:大人者與天地合其徳與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶。《禮記》云:人者五行之端。《太玄經》云:有九人、一爲下人、二爲平人、三爲進人、四爲下禄、五爲中禄、六爲上禄、七爲失志、八爲疾瘀、九爲極。《説文》云:天地之性、最貴者也、象臂脛之形。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-61-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
如真反。平:仁也。仁不忍也,人者天地之心,五行之端也。 
HDIC-TSJ-455-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(人參) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0346HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0241HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0211HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0412HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0182HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0301HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0197HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0257HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0229HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0196HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0282HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0877HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0006HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0363HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0123HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0241HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0537HNG:開成石經論語
HNG019-0460HNG:開成石經周易
HNG017-0279HNG:開成石經孝經
HNG025-0108HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0258HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0459HNG:通典卷一
HNG026-0448HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0170HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0289HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0723HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0494HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0161HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0234HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0586HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0127HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0011HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0008HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0163HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0236HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0211HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0452HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0436HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0426HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0355HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0447HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0004HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0368HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0432HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0439HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0429HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0444HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0006HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0009HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0228HNG:初麗瑜5
HNG048-0145HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0104HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0213HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0181HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0279HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0291HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0299HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2276
→Qizi :
→Qizi@shuowen :
SW-JIGUGE5-28900汲古閣本説文解字
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-26405汲古閣本説文解字
→ancient :
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-28900汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component : 𠂋 GT-K00049
→formed@component/connect-below : 𠆢
→formed@component/connect-right :
→formed@flipped-horizontally : CDP-8BC5 GT-K00333
→radical :
→superscript :
→subsumptive : CNS1-4429
HNG003-0346HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0241HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0211HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0412HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0182HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0301HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0197HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0229HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0282HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0877HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0006HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0363HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0123HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0241HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0104HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0213HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0181HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0279HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0291HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0460HNG:開成石經周易
...
→denotational : GT-K00049 𠆢
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 貴人 眞人 真人 毛人 淺人 民人 韓人 河上丈人 宗人 人望 婦人 某人 讀書人 太人 鄉人 卿人 宋人 聞人 凡人 人表 郷人 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend