aj1-03275

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<二/冫>/<冫/⺀>>
Composition :
Daijiten Pages : 58 59 60
Hanyu Dazidian : 1 2 1
Ideographic Radical : 部 (R007)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)而至
Sound@Ja/Kun : "huta-tu" "huta"
Sound@Ja/On : "ni" "zi"
Web-Yunzi (Guangyun) : /二/
Total Strokes : 2
= UCS : U+4E8C (20108)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3275
= JIS X0208 : 0x4673 (18035) <38-83>
= GB2312 : 0x367E (13950) <22-94>
= KS X1001 : 0x6C23 (27683) <76-03>
= CNS11643-1 : 0x4428 (17448) <36-08>
= JIS X0213-1 : 0x4673 (18035) <38-83>
= Big5 : 0xA447 (42055)
= GT : 00330
= GT K : 0054
= GT PJ-1 : 0x4673 (18035) <38-83>
= DAIKANWA : 247
= DAIJITEN : 129
= SHINJIGEN : 0073
←denotational@component : u4e8c
←denotational@usage : DJT-00129
←mistakable : 𠄞
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_021_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
耳異反。〔𢛢:恒字。常也。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a007b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)而至切。《說文》曰:地之數也。《易》曰:天一地二。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-24-0103HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(十二月律名(傍書「呂歟」)) 
HDIC-TSJ-91-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(二等者祖父母) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0340HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0236HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0204HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0006HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0178HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0298HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0194HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0230HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0224HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0173HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0278HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0871HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0005HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0359HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0049HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0237HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0523HNG:開成石經論語
HNG019-0443HNG:開成石經周易
HNG017-0002HNG:開成石經孝經
HNG025-0104HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0251HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0453HNG:通典卷一
HNG026-0429HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0163HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0248HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0701HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0482HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0154HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0014HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0226HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0580HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG061-0003HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0231HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0207HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0445HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0430HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0401HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0324HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0440HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0112HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0128HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0346HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0402HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0407HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0404HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0437HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0143HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0154HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0206HNG:初麗瑜5
HNG048-0002HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0002HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0208HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0169HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0276HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0006HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0293HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-47002汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_021_A31Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : GT-12175
→circled :
→compat :
→formed@component : GT-K00083
→radical :
→superscript :
→subsumptive : DJT-00129
HNG003-0340HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0204HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0006HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0298HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0194HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0224HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG014-0871HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0005HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0359HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0049HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0237HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0208HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0276HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0006HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0443HNG:開成石經周易
HNG025-0104HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0453HNG:通典卷一
HNG026-0429HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0163HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0248HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 百二十 二周 二十三 二十一 六十二 二十萬 二十二 二參政 二参政 四十二 一十二 三十二 二十九 二十八 二證 二者 二字 二者 二說 二十七 二處 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend