u4e8b

Hanyu Dazidian : 1 23 3
Ideographic Radical : 部 (R006)
Ideographic Strokes : 7
Sound@Fanqie : (反切)仕廁
Sound@Ja/Kun : "koto"
Sound@Ja/On/Go : "zi"
Total Strokes : 8
= UCS : U+4E8B (20107)
←denotational@usage : DJT-00128
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_164_B22HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
仕廁切。敀也,使也,立也,爲也,懃也,軄也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c067b102HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)仕廁切。奉也。又職事也、營也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-731-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
㱕也,立也,為也,軄也,勤也。 
HDIC-TSJ-775-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(多事) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0007HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0234HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0203HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0387HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0177HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0297HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0193HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0228HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0223HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0172HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0277HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0870HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0131HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0358HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0002HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0236HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0520HNG:開成石經論語
HNG019-0442HNG:開成石經周易
HNG017-0267HNG:開成石經孝經
HNG025-0001HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0250HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0452HNG:通典卷一
HNG026-0427HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0161HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0934aHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG028-0934bHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0695HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0478HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0153HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0224HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0578HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0002HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0189HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0155HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0379HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0161HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0230HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0625aHNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG066-0625bHNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0444HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0429HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0396HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0322HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0439HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0110HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0127HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0342HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0401HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0404HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0400aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-0400bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0436HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0142HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0152HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0202HNG:初麗瑜5
HNG048-0141HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0207HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0167HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0275HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0288HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0831aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0831bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1023
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-09202汲古閣本説文解字
→ancient : 𠭆 𠭏
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-09203汲古閣本説文解字
→denotational : GT-00319 u4e8b-itaiji-002
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 解事 使事 近事 遺事 軼事 大政事 勞事 立事篇 微事 事跡 事機 一事 事理 人事部 嫁事 好事 萬事 事物 司空同平章軍國事 軍國重事 御史雜事 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend