aj1-02980

Composition :
Daijiten Pages : 37 38 39
Hanyu Dazidian : 1 28 10
Ideographic Radical : 部 (R002)
Ideographic Strokes : 3
Sound@Fanqie : (反切)致隆
Sound@Ja/Kun : "naka"
Sound@Ja/On : "tyuu"
Total Strokes : 4
= UCS : U+4E2D (20013)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2980
= JIS X0208 : 0x4366 (17254) <35-70>
= GB2312 : 0x5650 (22096) <54-48>
= KS X1001 : 0x7169 (29033) <81-73>
= CNS11643-1 : 0x4463 (17507) <36-67>
= JIS X0213-1 : 0x4366 (17254) <35-70>
= Big5 : 0xA4A4 (42148)
= GT : 00109
= GT K : 0464
= GT PJ-1 : 0x4366 (17254) <35-70>
= DAIKANWA : 73
= DAIJITEN : 51
= SHINJIGEN : 0034
←denotational@usage : DJT-00051
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_089_A22HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
致隆反。忠也,裏也,身也,巧也,平也,應也,宜也,堪也,狂也,成也,間也,合也,得也,半也,和也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b013b012HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)致隆切。半也、和也。又丁仲切。禮射矢至的曰中。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-22-0409HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(空天天中虚空) 
HDIC-TSJ-22-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-24-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日中) 
HDIC-TSJ-726-0206HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
至正隆反。平:忠也,裏也,坸也,宜堪也。又陟仲反。去:成也,當也,得也,和也,半也,應也,聖。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0332HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0229HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0195HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0379HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0169HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0287HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0185HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0223HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0215HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0164HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0272HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0859HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0128HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0347HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0117HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0047HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0228HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0490HNG:開成石經論語
HNG019-0396HNG:開成石經周易
HNG017-0262HNG:開成石經孝經
HNG025-0098HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0243HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0438HNG:通典卷一
HNG026-0416HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0154HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0234HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0680HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0463HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0148HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0219HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0568HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0119HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0185HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0149HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0371HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0157HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0222HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0199HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0432HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0417HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0378HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0303HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0427HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0104HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0122HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0332HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0382HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0386HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0381HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0424HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0138HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0148HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0194HNG:初麗瑜5
HNG048-0135HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0096HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0198HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0160HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0265HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0281HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0283HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0180
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-01308汲古閣本説文解字
→ancient : 𠁧 𠁩
→circled :
→superscript :
→subsumptive : DJT-00051
HNG003-0332HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0229HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0195HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0379HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0169HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0287HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0185HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0215HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0272HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0859HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0128HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0347HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0047HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0228HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0096HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0198HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0160HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0265HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0281HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0396HNG:開成石經周易
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 胸中 中閒 韋中立 公中 兼中 切中 中牟 夢中 懷中 舟中 心中 中行 中書郎 獄中 中心 世中 居中 建中靖國 大中至正 門下中書侍郎 中書檢正 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend