u4e26

Abstract Glyph (IWDS-1) : <並>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R001)
Ideographic Structure : CDP-8D6B
Web-Yunzi (Guangyun) : /並/
= UCS : U+4E26 (20006)
←denotational@usage : DJT-08361
←same :
←same$_1*sources : yupian@hdic-syp
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_061_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
蒲鯁反。併也,俱也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a101a102HDIC-SYP (宋本玉篇)
同上
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-688-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
浦鯁反。《毛詩》:〻並驅從兩𤜵子。《戔》云:並併也。《楚辞》:古國有不並。王逸日:並俱也。野王案:《礼記》:不敢並行敢並命是也。《字書》:今竝字也云云。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG001-0479HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0242HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-1253HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0779HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0517HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1144HNG:開成石經論語
HNG019-0234HNG:開成石經周易
HNG024-0910HNG:通典卷一
HNG026-0001HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0720HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1266HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0963HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0565HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG066-0129HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0860HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0848HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0876HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0380HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG037-0850HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG049-0091HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0164HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-36020汲古閣本説文解字
→denotational : AJ1-20074 HD-KS1007400 u4e26-var-002 GT-00084
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 並句 並行 並育 並生
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend