aj1-01340

Composition :
Daijiten Pages : 27
Hanyu Dazidian : 1 7 1
Ideographic Radical : 部 (R001)
Ideographic Strokes : 2
Sound@Fanqie : (反切)何稼 (反切)何雅
Sound@Ja/Kun : "sita" "simo" "moto" "kuda+r5" "kuda+s5" "kundari" "o-r+iru" "oro+s5" "sa-g+eru" "saga+r5"
Sound@Ja/On/Go : "ge"
Sound@Ja/On/Kan : "ka"
Web-Yunzi (Guangyun) : /下/
Total Strokes : 3
= UCS : U+4E0B (19979)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1340
= JIS X0208 : 0x323C (12860) <18-28>
= GB2312 : 0x4F42 (20290) <47-34>
= KS X1001 : 0x793B (31035) <89-27>
= CNS11643-1 : 0x4436 (17462) <36-22>
= JIS X0213-1 : 0x323C (12860) <18-28>
= Big5 : 0xA455 (42069)
= GT : 00011
= GT K : 0159
= GT PJ-1 : 0x323C (12860) <18-28>
= DAIKANWA : 14
= DAIJITEN : 9
= SHINJIGEN : 0005
←denotational@usage : DJT-00009
←formed : GT-01065
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_016_B51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
遐嘏反。去也,後也,賤也,落也,底也,服也,降也。〔丅β:古文〕,〔下γ:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a006a044HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)何雅切。《易》曰:化成天下下者對上之稱也。《說文》曰:底也。《詩》云:下武維周。《箋》云:下猶後也。《禮記》曰:揖讓而升下而飲。鄭玄曰:下降也。杜預注《左傳》云:下猶賤也。《爾雅》曰:下落也。(反切)何稼切。行下也。《易》曰:以貴下賤是也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-731-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
底也,賤也,近也,落。 
HDIC-TSJ-768-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(使下) 
HDIC-TSJ-769-0103HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(傍下) 
HDIC-TSJ-777-0706HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(倆下) 
HDIC-TSJ-784-0802HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(下饙) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0329HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0220HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0193HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0378HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0165HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0284HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0219HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0211HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0158HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0265HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0856HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0126HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0342HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0103HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0044HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0223HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0477HNG:開成石經論語
HNG019-0388HNG:開成石經周易
HNG017-0258HNG:開成石經孝經
HNG025-0096HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0233HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0434HNG:通典卷一
HNG026-0406HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0147HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0225HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0679HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0456HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0141HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0213HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0557HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0105HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0181HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0145HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0368HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0218HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0194HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0424HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0410HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0373HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0301HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0419HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0099HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0324HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0379HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0379HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0372HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0420HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0132HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0129HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0193HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0153HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0260HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0276HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0279HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0043
→Small-Seal :
SW-JIGUGE5-00214汲古閣本説文解字
→Small-Seal$_1*sources : 說文解字 大漢和辞典
→Small-Seal*sources : 說文解字 大漢和辞典
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00214汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_016_B51Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
HDIC-KTBS-T1_016_B51_2Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : 𠄟
→ancient$_1*sources : 正字通 大漢和辞典
→ancient*sources : 正字通 大漢和辞典
→circled :
→superscript :
→subsumptive : DJT-00009
HNG001-0193HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG007-0284HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0219HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0158HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG015-0126HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG070-0044HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0223HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG018-0477HNG:開成石經論語
HNG027-0147HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG077-0105HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG068-0324HNG:守屋本藥師功徳經
HNG038-0373HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG048-0129HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
HNG003-0329HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0220HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0165HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG013-0265HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0856HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0342HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0103HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 卑下 而下 日下 南下 下學 門下侍郎 門下中書侍郎 已下 愚下 下流 下第 下都知兵馬使 下者 下税 天下觀軍容宣慰處置使 天下兵馬元帥 天下兵馬都元帥 中書門下三品 中書門下 門下省 下府 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend