aj1-02509

Composition :
Daijiten Pages : 24 25 26
Hanyu Dazidian : 1 5 4
Ideographic Radical : 部 (R001)
Ideographic Strokes : 2
Sound@Fanqie : (反切)市讓
Sound@Ja/Kun : "ue" "uwa" "kami" "a-g+eru" "aga+r5" "nobo+r5"
Sound@Ja/On/Go : "zyAu"
Sound@Ja/On/Kan : "syAu"
Total Strokes : 3
= UCS : U+4E0A (19978)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2509
= JIS X0208 : 0x3E65 (15973) <30-69>
= GB2312 : 0x494F (18767) <41-47>
= KS X1001 : 0x5F3E (24382) <63-30>
= CNS11643-1 : 0x4438 (17464) <36-24>
= JIS X0213-1 : 0x3E65 (15973) <30-69>
= Big5 : 0xA457 (42071)
= GT : 00019
= GT K : 0188
= GT PJ-1 : 0x3E65 (15973) <30-69>
= DAIKANWA : 13
= DAIJITEN : 8
= SHINJIGEN : 0008
←denotational@component : u4e0a u4e03
←denotational@usage : DJT-00008
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_016_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
時讓反。前也,遠也,君也,登也。〔丄:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a005b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)市讓切。《說文》云:高也。又居也。《易》曰:本乎天者親上。《虞書》曰:正月上日。孔安國曰:上日朔日也。《老子》曰:太上下知有之。王弼曰:太上大人也。《漢書》云:望於太上。如淳曰:太上猶天子也。又市掌切。登也、升也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-23-0209HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(冬上天安寧) 
HDIC-TSJ-23-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(上章) 
HDIC-TSJ-687-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
沙央反。遠也,前也,升位也,君也,登也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0328HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0219HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0191HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0377HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0164HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0281HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0180HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0217HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0210HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0156HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0268HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0855HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0125HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0341HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0102HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0043HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0222HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0476HNG:開成石經論語
HNG019-0391HNG:開成石經周易
HNG017-0256HNG:開成石經孝經
HNG025-0097HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0232HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0433HNG:通典卷一
HNG026-0407HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0151HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0222HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0676HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0459HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0140HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0010HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0214HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0563HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0104HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0180HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0144HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0370HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0156HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0217HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0193HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0426HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0412HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0372HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0300HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0421HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0098HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0107HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0330HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0378HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0377HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0371HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0419HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0136HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0143HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0192HNG:初麗瑜5
HNG048-0127HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0192HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0150HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0259HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0275HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0278HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0022
→Small-Seal :
SW-JIGUGE5-00206汲古閣本説文解字
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00206汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_016_B31Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
HDIC-KTBS-T1_016_B31_2Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : 𠄞
→circled :
→superscript :
→subsumptive : DJT-00008
HNG068-0330HNG:守屋本藥師功徳經
HNG003-0328HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0219HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0164HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0180HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0268HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0855HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0341HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0102HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG022-0192HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG019-0391HNG:開成石經周易
HNG025-0097HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0232HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0407HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0222HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0676HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0459HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0278HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG050-0140HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0010HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 上計 河上丈人 汶上 世上 濟上 潁上 塞上 殿上 上經 上注 上卿 上知 上逹 上等 最上 安上門 上舎 上穴 上第 上供 今上 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend