aj1-01200

Composition :
Daijiten Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Decimal Digit Value : 1
Digit Value : 1
Hanyu Dazidian : 1 1 1
Ideographic Radical : 部 (R001)
Ideographic Strokes : 0
Numeric Value : 1
Sound@Fanqie : (反切)於逸
Sound@Ja/Kun : "hito-tu" "hito"
Sound@Ja/Kun/Name : "hazime" "kazu"
Sound@Ja/On/Go : "iti"
Sound@Ja/On/Kan : "itu"
Web-Yunzi (Guangyun) : /一/
Total Strokes : 1
= UCS : U+4E00 (19968)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1200
= JIS X0208 : 0x306C (12396) <16-76>
= GB2312 : 0x523B (21051) <50-27>
= KS X1001 : 0x6C69 (27753) <76-73>
= CNS11643-1 : 0x4421 (17441) <36-01>
= JIS X0213-1 : 0x306C (12396) <16-76>
= Big5 : 0xA440 (42048)
= GT : 00001
= GT K : 0001
= GT PJ-1 : 0x306C (12396) <16-76>
= DAIKANWA : 1
= DAIJITEN : 1
= SHINJIGEN : 0001
= CHISE HDIC SYP : 0x1 (1)
= CHISE HDIC KTB : 0x1 (1)
←denotational@component : u4e00
←denotational@usage : DJT-00001
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_016_A51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
於逸反。少也,初也,同也。〔弌:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a005a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)於逸切。《說文》曰:惟初太始、道立於一、造分天地、化成萬物。《道德經》云:昔之得一者、天得一以清、地得一以寧、神得一以靈、谷得一以盈、萬物得一以生、侯王得一以爲天下正。王弼曰:一者數之始也、物之極也。也、也、也。或作
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0325HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0212HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0190HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0370HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0161HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0277HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0176HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0215HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0206HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0159HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0270HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0001HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0119HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0338HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0101HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0038HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0219HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0471HNG:開成石經論語
HNG019-0371HNG:開成石經周易
HNG017-0260HNG:開成石經孝經
HNG025-0087HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0230HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0423HNG:通典卷一
HNG026-0401HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0142HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0212HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0674HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0449HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0139HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0001HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0210HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0556HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0103HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0171HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0136HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0363HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0151HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0213HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0189HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0421HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0407HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0376HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0291HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0416HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0096HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0109HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0329HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0372HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0381HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0369HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0415HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0125HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0133HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0188HNG:初麗瑜5
HNG048-0121HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0091HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0189HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0154HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0250HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0269HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0274HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0001
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00100汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_016_A51Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient :
→circled :
→compat :
→formed :
→formed$_1*sources : yupian@hdic-syp
→formed@component : GT-K00002
→interchangeable : GT-07165
→radical :
→same : CNS7-3F22
→superscript :
→subsumptive : DJT-00001
HNG003-0325HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0212HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0161HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0176HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0270HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0001HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0338HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0101HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG009-0091HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0189HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG019-0371HNG:開成石經周易
HNG025-0087HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0230HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0401HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0212HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0674HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0449HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0274HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG050-0139HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0001HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
...
→denotational : GT-K00002
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 一大率 二十一 一匡 一注 一百 三十一 一十二 一十四 一十七 四十一 一章 一家 一證 一介 一子 一君 一邦 一朝 一事 一毫 一端 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend