RUI6-E05C rui6-e05c

Ideographic Structure :
= RUIMOKU V6 : 0xE05C (57436)
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E05C を含む漢字を探す
RUI6-E05C を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend