RUI6-E014 rui6-e014

Ideographic Radical : 部 (R181)
Ideographic Strokes : 10
Ideographic Structure : RUI6-E013
Sources : ruimoku=A021610-00006
Total Strokes : 19
= RUIMOKU V6 : 0xE014 (57364)
→subsumptive : RUI6-E014
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E014 を含む漢字を探す
RUI6-E014 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend