RUI6-E010 rui6-e010

Ideographic Structure : RUI6-E011
Sources : ruimoku=A021239-00010
= RUIMOKU V6 : 0xE010 (57360)
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E010 を含む漢字を探す
RUI6-E010 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang= XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Nov 14 2018 on chise-backend