aj1-16913

Daijiten Pages : 1198
Hanyu Dazidian : 2 1280 3
Ideographic Radical : 部 (R075)
Ideographic Strokes : 11
Ideographic Structure :
Total Strokes : 15
= UCS : U+69F5 (27125)
= ADOBE JAPAN1-5 : 0x4211 (16913)
= JIS X0212 : 0x4470 (17520) <36-80>
= CNS11643-4 : 0x4A3D (19005) <42-29>
= JIS X0213-1 : 0x7625 (30245) <86-05>
= DAIKANWA : 15381
= DAIJITEN : 5266
= HANZIKU-4 : 0xAFAE (44974)
= CBETA : 00185
←denotational@usage : DJT-05266
→HNG@JP/manuscript :
HNG038-0718HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0646HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0775HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0747HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0735HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend