aj1-02159

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R040)
Ideographic Strokes : 11
Ideographic Structure :
Total Strokes : 14
= UCS : U+5BDF (23519)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2159
= JIS X0208 : 0x3B21 (15137) <27-01>
= GB2312 : 0x326C (12908) <18-76>
= KS X1001 : 0x734C (29516) <83-44>
= CNS11643-1 : 0x6856 (26710) <72-54>
= JIS X0213-1 : 0x3B21 (15137) <27-01>
= Big5 : 0xB9EE (47598)
= GT : 09175
= GT K : 11123
= GT PJ-1 : 0x3B21 (15137) <27-01>
= DAIKANWA : 7283
= SHINJIGEN : 1863
→HNG :
HNG002-0352HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0077HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0457aHNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG007-0457bHNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG011-0030HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG015-0230HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG017-0327HNG:開成石經孝經
HNG018-0764HNG:開成石經論語
HNG019-0733HNG:開成石經周易
HNG022-0317aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0317bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG024-0639HNG:通典卷一
HNG025-0185HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG028-0423HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0112HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0643HNG:後漢書光武帝紀
HNG033-0102HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0100HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0098HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG037-0096HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
HNG039-0071HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
...
→formed : 𧦴
→subsumptive : &g2-M-07283; CNS1-6856 AJ1-02159
HNG018-0764HNG:開成石經論語
HNG011-0030HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 監察御史裏行 苛察 明察 精察 提刑按察司 察合合 察罕 提刑按察使 觀察處置使 觀察 察訪 廉察 觀察使 面察 聰察 檢察 察察 惼察 糾察 案察 監察御史 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang= XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 6 2018 on porter