aj1-04349

Daijiten Pages : 361
Hanyu Dazidian : 1 596 3
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure :
Total Strokes : 7
= UCS : U+544E (21582)
= ADOBE JAPAN1-0 : 4349
= JIS X0208 : 0x5268 (21096) <50-72>
= CNS11643-1 : 0x4942 (18754) <41-34>
= JIS X0213-1 : 0x5268 (21096) <50-72>
= Big5 : 0xA760 (42848)
= GT : 04257
= GT PJ-1 : 0x5268 (21096) <50-72>
= DAIKANWA : 3423
= DAIJITEN : 1228
= SHINJIGEN : 1014
←denotational@usage : DJT-01228
→subsumptive : CNS1-4942
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend