u540c

Abstract Glyph (IWDS-1) : <同>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Structure : 𠔼
= UCS : U+540C (21516)
=> IWDS-1 : 0x141 (321)
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0421HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0305HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0599aHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG001-0599bHNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0497HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0238HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0387HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0263HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0026HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0023HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0249HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0026HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0938HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0016HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0450HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0642HNG:開成石經論語
HNG019-0609HNG:開成石經周易
HNG017-0301HNG:開成石經孝經
HNG025-0157HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0030HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0565HNG:通典卷一
HNG026-0510HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0019HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0355HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0820HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0593HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0216HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0283HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0724HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0030HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0445HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0216HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0306HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0271HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0540HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0525HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0511HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0418HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0535HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0169HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0419HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0510HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0503HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0507HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0528HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0214HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0215HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0273HNG:初麗瑜5
HNG048-0220HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0267HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0239HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0361HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0367HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0372HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2180
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-25605汲古閣通行本説文解字
SW-JIGUGE4-25105淮南書局4次様本説文解字
→denotational : GT-04174 u540c-var-001 CDP-8DE1
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 和同 和同論 混同 司空同平章軍國事 同母弟 同光 同平章 同三品 同平章事 同皎 雷同 開府儀同三司 同宗 同州 同産 大同府 同功 大同 同列 同年 同然 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri May 29 2020 on chise-backend