DJT-00787 →denotational


aj1-03074

Composition :
Daijiten Pages : 236
Hanyu Dazidian : 1 342 15
Ideographic Radical : 部 (R018)
Ideographic Strokes : 7
Ideographic Structure :
Total Strokes : 9
= UCS : U+5243 (21059)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3074
= JIS X0208 : 0x4466 (17510) <36-70>
= GB2312 : 0x4C6A (19562) <44-74>
= KS X1001 : 0x746F (29807) <84-79>
= CNS11643-1 : 0x5027 (20519) <48-07>
= JIS X0213-1 : 0x4466 (17510) <36-70>
= Big5 : 0xAB63 (43875)
= GT : 02602
= GT PJ-1 : 0x4466 (17510) <36-70>
= DAIKANWA : 1989
= DAIJITEN : 787
= SHINJIGEN : 0647
←denotational : DJT-00787
←denotational@usage : DJT-00787 DJT-00787
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0395HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG013-0331HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG071-0015HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0655HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
→HNG@MISC :
HNG074-0019HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→subsumptive : CNS1-5027
HNG074-0019HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend