aj1-19205

Daijiten Pages : 278
Hanyu Dazidian : 1 89 13
Ideographic Radical : 部 (R022)
Ideographic Strokes : 12
Ideographic Structure : 𡙗
Total Strokes : 14
= UCS : U+5332 (21298)
= ADOBE JAPAN1-5 : 0x4B05 (19205)
= JIS X0212 : 0x3431 (13361) <20-17>
= CNS11643-3 : 0x4623 (17955) <38-03>
= DAIKANWA : 2652
= DAIJITEN : 969
= SHINJIGEN : 0798
= HANZIKU-1 : 0xB662 (46690)
= CBETA : 02324
= JEF-CHINA3 : JC3-45BC (17852)
←denotational@usage : DJT-00970
←vulgar :
←vulgar*sources : zhengzitong daikanwa shinjigen

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend